Sähköä ja kaukolämpöä tuotetaan monin tavoin 

Sähköä ja kaukolämpöä tehdään uusiutuvista energialähteistä ja fossiilisista polttoaineista. Sähköä tuotetaan myös ydinvoimalla. 

Uusiutuvia energialähteitä ovat vesi, biomassa, tuuli, aurinko ja hukkalämmöt. 

Teknologia kehittyy nopeasti ja tulevaisuudessa energiaa voidaan saada esimerkiksi aalloista ja levästä. Uusiutuvan energian lisäksi ydinvoima tuottaa vain vähän kasvihuonekaasupäästöjä. Uusiutuvien energialähteiden osuus on jo nyt merkittävä ja jatkaa kasvuaan tulevina vuosikymmeninä. Yli 80 % Suomen sähköntuotannosta on jo puhdasta.  

Kaukolämpö on Suomen kaupunkien ja taajamien yleisin lämmitysmuoto. Kaukolämpöä tuotetaan polttoaineilla sähköä ja lämpöä tuottavissa voimalaitoksissa tai lämpökeskuksissa. Lämpö siirretään laitoksista taloihin maan alla kulkevien lämpöputkien avulla, mistä juontaa nimitys kaukolämpö. Uudet energialähteet korvaavat erityisesti fossiilisilla polttoaineilla tuotettua lämpöä. Enenevässä määrin hyödynnetään esimerkiksi ympäristön (vesi, maa, ilma) lämpöjä tai teollisuuden hukkalämpöjä. Myös aurinkolämpöä voidaan hyödyntää kaukolämmön energialähteenä.

Maamme energiantuotanto on moneen muuhun Euroopan maahan nähden varsin hajautettua. Pienimuotoinen energiantuotanto, kuten talojen omat aurinkopaneelit ja aurinkokeräimet, on myös viime vuosina yleistynyt voimakkaasti ja on edelleen vahvasti kasvussa. Monipuolinen ja hajautettu sähkön ja lämmön tuotantorakenne lisää energian hankinnan varmuutta. 

Sähköstä lähes kolmannes tuotetaan yhteistuotantona lämmöntuotannon yhteydessä, jolloin polttoaineen energiasisältö käytetään mahdollisimman tarkkaan hyödyksi. Jopa yli 90 % polttoaineen energiasta saadaan muutettua sähköksi ja lämmöksi. 

Tuotanto voidaan energialähteiden lisäksi jaotella sen mukaan millaisessa voimalaitoksessa sähkö on tuotettu (esim. onko kyseessä lämpövoimalaitos vai muu tuotanto) sekä sen mukaan miten tuotanto vaihtelee ajallisesti. Osa voimalaitoksista on tyypillisesti käytössä jatkuvasti täydellä teholla ja osan tuotanto vaihtelee tuotantomahdollisuuksien tai kysynnän mukaan. Sähköverkon tasapainon ylläpitämiseksi kulutuksen lyhyenkin ajan vaihtelun mukaan tarvitaan ns. säätövoimaa, josta löydät lisätietoa täältä

Suomen sähköntuotannosta 85 % on puhdasta  

Suomen sähkön tuotanto ja tuonti vuonna 2020.

Oheinen tilasto kuvaa Suomen sähköntuotantoa energialähteittäin vuonna 2020. Uusiutuvien energialähteiden osuus sähköstä on 51 prosenttia. Ydinvoima kattaa puolestaan noin kolmasosan koko maan sähköntuotannosta. Kotimaisten energialähteiden osuus on yhteensä 55 prosenttia.

Lue lisää sähkön ja kaukolämmön tilastoista: