Esiintymät ja saatavuus 

Ihminen on hyödyntänyt tuulta kautta aikojen muun muassa purjehtimiseen ja viljan jauhamiseen. Tuulen taltuttaminen sähköenergiaksi on lisääntynyt maailmanlaajuisesti. Maailman tuulivoimakapasiteetti on jo merkittävä ja kasvaa reippaasti lähivuosina. 

Tuulivoimatuotantoon soveltuvat parhaiten laajat, alavat maat ja meri- ja rannikkoalueet. Esimerkiksi Keski- ja Etelä-Eurooppaan on rakennettu useita kymmeniä tuulivoimalaitoksia käsittäviä tuulipuistoja. 

 

Näin Suomessa 

Suomessa on tuulivoimaloille soveltuvia alueita erityisesti rannikolla, merialueilla ja Lapin tuntureilla. Nykyisellä tuulivoimateknologialla myös sisämaasta löytyy taloudellisesti kannattavia sijoituspaikkoja. Tuulivoiman sijoittamisessa on otettava huomioon lukuisia tekijöitä. Sijoittumiseen vaikuttavat sähköntuotantoedellytykset (tuulisuus), rakennettavuus (mm. alueen ominaisuudet, sähköverkon etäisyys sekä vaikutukset tutkajärjestelmiin) sekä monet ympäristötekijät, kuten maisema- ja melukysymykset.

Tuulivoimaloiden ja tuulivoimatuotannon määrän kasvusta huolimatta asennetun tuulivoimakapasiteetin sekä tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on vielä pieni verrattuna moniin muihin maihin. Vuonna 2020 tuulivoimalla tuotettiin jo melkein 12 prosenttia Suomessa tuotetusta sähköstä. Määrä vastaa yli 380 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta. Suomeen on suunnitteilla runsaasti uusia tuulivoimaloita ja lähivuosina tuulivoiman osuuden odotetaan kasvavan.

Tekniikka 

Roottorin keräämä tuulienergia siirtyy akselin kautta vaihteistoon ja pyörittämään generaattoria. Kehitys- ja tutkimustyötä tehdään vielä paremman hyötysuhteen löytämiseksi ja laitostehon kasvattamiseksi sekä muun muassa vielä hiljaisempien voimaloiden kehittämiseksi.

Hinta 

Tuulisähkön tuotantokustannukset ovat laskeneet rajusti teknisen kehityksen myötä, ja ovat jo yleisesti alhaisemmat kuin muilla tuotantomuodoilla. Kasvihuonekaasujen vähennystavoitteiden saavuttaminen on hyvin haastavaa ilman tuulivoiman lisärakentamista. 

Ympäristövaikutukset 

Ei hiilidioksidipäästöjä eikä muita päästöjä ilmaan tai veteen. Tuulivoimalat saattavat aiheuttaa melu- ja maisemahaittoja, joita kuitenkin minimoidaan teknisillä ratkaisuilla ja voimaloiden hyvällä sijoittamisella.