Energiamurros on laaja koko järjestelmän kattava muutos. Se ei tarkoita pelkästään fossiilisten polttoaineiden korvaamista uusiutuvalla energialla, vaan älykkääseen järjestelmään siirtymistä, jossa eri energiamuotoja tuotetaan, käytetään ja siirretään tehokkaasti. Tulevaisuuden energiajärjestelmää muokkaavat älykkäät ratkaisut, joissa tuotanto-, varastointi- sekä tieto- ja viestintäteknologian kehitystä hyödynnetään järkevästi. Älykkäät energiapalvelut helpottavat enenevässä määrin ihmisten arkea ja asiakkaiden rooli energian kulutuksessa, tuotannossa ja varastoinnissa lisääntyy.  

  • Päästötön, kustannustehokas ja toimitusvarma energiajärjestelmä tarkoittaa eri sektoreiden älykästä integrointia ja innovatiivisia ratkaisuja.  
  • Sektori-integraatio merkitsee teollisuuden, liikenteen ja lämmityksen kytkeytymistä sähkö-, kaukolämpö- ja kaasuverkkojen kautta toisiinsa. Samalla asiakkaan rooli muuttuu energian kuluttajasta myös sen varastoijaksi ja mahdolliseksi tuottajaksi. 
  • Energiantuotannon muutos korostaa sektori-integraation merkitystä. Kun yhä suurempi osuus erityisesti sähköstä tuotetaan sääriippuvaisilla tuotantotavoilla, nousee sähkönkulutuksen, energiavarastojen ja muiden energiamuotojen tuomat joustomahdollisuudet. Joustoa tarvitaan energiajärjestelmän tasapainottamiseen, kun kulutus ja tuotanto eivät kohtaa. Tällöin varastointiteknologiat ja säätövoima, kuten vesivoima, ovat tärkeitä.  
  • Sähkön merkitys sektori-integroituneessa energiamaailmassa kasvaa. Kustannustehokkaiden päästövähennysten saavuttaminen toimitusvarmasti edellyttää lisäksi lämmön, kaasun ja vedyn tehokasta hyödyntämistä.  

 Mitä säätövoima on ja miksi vesivoima on hyvä säätäjä ? Lue lisää: 

Tulevaisuuden teknologiaa  

Pienreaktorit  

Pienreaktorilla tarkoitetaan yleensä uudenlaisia energiantuotantolaitoksia, jotka perustuvat ydinenergian hyödyntämiseen, mutta ovat nykyisiä ydinvoimalaitoksia matalatehoisempia ja pienikokoisempia.  

Pienreaktoreja voidaan hyödyntää erilaisten energiamuotojen tuotantoon: sähköön, kaukolämpöön, teollisuuden prosessihöyryyn ja -lämpöön sekä makean veden tuotantoon merivedestä.

Pienreaktoreihin kohdistuu kovia odotuksia ja toiveita, syystäkin. Yhteiskunta pitää saada hiilineutraaliksi ja kestäviä ratkaisuja tarvitaan energiantuotantoon, teollisuuteen ja liikenteeseen. Ydinenergian tuotannosta ei synny CO2-päästöjä. Pienreaktorit ovat yksi energiantuotannon ratkaisuista CO2-päästöjen vähentämiseen, erityisesti sähkön ja lämmön tuotannossa. Samalla niillä pyritään ratkaisemaan uuden ydinenergian rakentamisen haasteita. 

Vetytalous  

Yhteiskunnan, erityisesti teollisuuden ja liikenteen sähkön käytön lisääntyminen tuo uusia haasteita ja vaatimuksia energian siirtoon ja varastointiin. Sektoreiden välisessä kytkeytymisessä kaasulla ja kaasuverkoilla on moninainen rooli sekä varastona että energiamuunnoksien mahdollistajana. Kaasuista erityisesti vedyn rooli korostuu tulevaisuuden energiajärjestelmässä.  Vedyn tarve lisääntyy ja sen käyttökohteet ovat monipuoliset. Puhutaankin vetytaloudesta.  

Vedyllä voidaan korvata erilaisia fossiilisia polttoaineita. Vetyä voidaan hyödyntää energian käytössä ja varastoinnissa, teollisuuden tuotannossa,  sekä vähähiilisten polttoaineiden ja materiaalien raaka-aineena. Vety on myös merkittävä mahdollistaja sektorikytkennän osalta ja se on keskeinen välituote erilaisissa Power-to-X -ratkaisuissa.  X tarkoittaa joko nesteitä tai kaasuja. 

Power-to-X-teknologiassa vettä (H2O) hajotetaan sähkön avulla vedyksi (H) ja hapeksi (O). Vetyä voidaan edelleen muokata kemiallisiksi yhdisteiksi, esim. lisäämässä hiilidioksidia saadaan metanolia (CHO3). Power-to-X- prosessissa vapautuu huomattava määrä lämpöä, jota voidaan käyttää esimerkiksi kaukolämpöverkoissa ja teollisuuden prosesseissa.  

Uusiutuvilla tuotettu sähkö voidaan muuttaa vedyksi, muiksi polttoaineiksi ja jopa kemikaaleiksi ja materiaaleiksi. Näin saadaan puhtaita polttoaineita, joita voidaan käyttää esimerkiksi lämmityksessä.  

Lue lisää energian varastoinnista: